Biznes

Rodzaje faktoringu w Polsce

Słowem wstępu, ma czym tak właściwie polega faktoring?

Jest to w skrócie usługa o charakterze finansowym, polegająca na sprawnej zamianie pewnego rodzaju wierzytelności na gotówkę.

Warto w tym miejscu podkreślić dość istotny fakt, że faktoring umożliwia objętemu nim przedsiębiorcy bezproblemowe uzyskanie środków finansowych w niedługim czasie po realizacji przez niego konkretnej usługi, tudzież sprzedaży. Obecnie na polskim rynku mamy dostępne wiele niepowiązanych ze sobą rodzajów faktoringu.

 

Jakie są rodzaje faktoringu? – Związane bezpośrednio z zawiadomieniem dłużnika na temat zawartej umowy faktoringowej

Rodzaje faktoringu w Polsce

Faktoring cichy

 

Ta forma usługi finansowej wiąże się z tym, iż płatnik faktury w żadnym, chociażby najmniejszym stopniu nie uczestniczy w transakcji zachodzącej pomiędzy firmą faktoringową, a przedsiębiorcą. W związku z tym dłużnik nie zostaje powiadomiony o zaistniałej cesji wierzytelności.

Faktoring jawny

 

W przypadku tego rodzaju faktoringu każda zachodząca transakcja zostaje potwierdzona za pomocą płatnika. Ponadto firma zajmująca się faktoringiem każdorazowo informuje kontrahenta na temat cesji przy jednoczesnym potwierdzeniu jego zgody w kontekście przeprowadzenia transakcji, czy określenia finalnej daty realizacji płatności. Dodatkowo następuję zmiana wierzyciela przez co opłata powinna zostać uiszczona na zupełnie inne, nowe konto bankowe. Co ciekawe, jest to obecnie najpopularniejszy rodzaj faktoringu w naszym kraju.

Związane ze zjawiskiem przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora

 

Faktoring pełny

 

Ma on za zadanie udzielenie pełnej ochrony przedsiębiorcy przed ewentualnym brakiem zapłaty za wykonaną przez niego usługę. W związku z tym pełne ryzyko niewypłacalności płatnika przechodzi wyłącznie na firmę zajmującą się faktoringiem. Co więcej, faktor otrzymuję dodatkowe zabezpieczenie w postaci specjalnej polisy.

Faktoring niepełny

 

W tym przypadku ryzyko niewypłacalności kontrahenta przypada zarówno na przedsiębiorcę, jak i firmę faktoringową. W przypadku, gdy faktor nie będzie w stanie skutecznie wyegzekwować należytych mu środków przedsiębiorca będzie zobowiązany do całkowitego sfinansowania powstałej należności.

Faktoring mieszany

 

Zawiera on elementy należące zarówno do faktoringu niepełnego, jak i pełnego. W przypadku tego rodzaju faktoringu firma o charakterze faktoringowym ponosi ryzyko niewypłacalności wyłącznie do ściśle określonej kwoty. Natomiast w przypadku przekroczenia określonego limitu za realizację należności odpowiada zarówno kontrahent, jak i przedsiębiorca.

Podział ze względu na zasięg terytorialny

 

Faktoring krajowy

 

Umożliwia on sfinansowanie faktury wystawionej wyłącznie dla polskich kontrahentów.

Faktoring importowy

 

Tutaj faktor nawiązuję świadomą współpracę z firmą faktoringową działającą w kraju z którego sprowadza on produkty, tudzież usługi. Dzięki temu uzyskuje on pełną gwarancję wiarygodności i wypłacalności.

Faktoring eksportowy

 

W tym przypadku kontrahenta umowy stanowi firma zarejestrowana poza granicami naszego kraju. Umożliwia on skuteczne zachowanie bieżącej płynności finansowej.